• vezi mai mult
  Anunț privind prezentarea publică a proiectului Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Dezbatere publică  /  Dezbateri publice asupra proiectelor de „Regulament privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân în municipiul Chișinău” și “Regulament privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău”

  Dezbateri publice asupra proiectelor de „Regulament privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân în municipiul Chișinău” și “Regulament privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău”

   04.12.2018 17:41     

  Primăria municipiului Chişinău anunţă despre desfăşurarea dezbaterilor publice pentru două proiecte de regulament privind animalele de companie cu și fără stăpân din municipiului Chișinău.

  Dezbaterile publice vor avea loc sâmbătă, 22 decembrie 2018, ora 12.00, în incinta Sălii de şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

  La dezbateri sunt aşteptate să participe toate persoanele interesate. Autorii proiectelor sunt Karl Luganov, AO "Societatea Umană" și Denis Zacon, inspector superior, Primăria mun. Chișinău. Beneficiari ai proiectului sunt locuitorii capitalei, iar necesitatea de organizare a dezbaterilor publice asupra proiectelor este colectarea opiniilor și recomandărilor locuitorilor municipiului Chișinău privind gestiunea populației feline și canine.

  Argumentarea necesității a proiectului

  Proiectul vizează reglementarea domeniului animalelor de companie pe teritoriul mun. Chișinău, atât în partea ce ține de animalele de companie cu stăpn, cât și animalele de companie fără stăpân care se află pe domeniul public, dar și a infrastructurii și standartelor care trebuie aplicate.

  Scopul dezbaterii publice

  Regulamentele au drept scop asigurarea securității vieții și sănătății oamenilor, consolidarea moralității și atitudinii umane a societății, protecția animalelor împotriva suferințelor și decesului, urmare a tratamentului inuman, precum și protecția drepturilor acestora.

  Colectarea propunerilor

  Recomandările și propunerele pe marginea proiectelor de regulamente pot fi recepționate la adresa de e-mail: regulament.22decembrie@gmail.com, până pe data de 20 decembrie 2018, ora 17.00. Totodată, modificările pot fi făcute și direct în documentele plasate în Google Docs sau pot fi depuse la Direcția Relații Publice a Primăriei mun. Chișinău.

  Persoana responsabilă de primirea recomandărilor și propunerilor, precum și pentru înregistrarea persoanelor interesate este Karl Luganov, autorul proiectelor de regulamente. Telefon de contact: 079069421.

  Participanţii la dezbatere care se înscriu pentru luare de cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

  Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant. 

  Accesul la informație

  Proiectele de regulamente, precum și toate anexele și materiale conexe pot fi accesate pe pagina web a Primăriei Chișinău, la secțiunea Transparența decizională/Dezbatere publică. 

   

  ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ: Проекты регламентов:

  1. "Регламент по содержанию домашних и бездомных животных в муниципии Кишинэу"

  2. "Регламент по отлову, транспортировке, учету и уходу за бездомными и безнадзорными собаками и кошками в муниципии Кишинэу"

  Примэрия муниципия Кишинёва объявляет публичные обсуждения по проектам регламентов, касающихся домашних и бездомных животных в муниципии Кишинэу.

  Публичные обсуждения будут проходить в субботу, 22 декабря 2018, в 12.00, в зале заседаний Муниципального Совета Кишинева (бульвар Штефана чел Маре ши Сфынт, 83).

  На обсуждения приглашаются все заинтересованные лица. Авторами проектов являются Карл Луганов, OA "Гуманное сообщество" и Денис Закон, главный инспектор Примэрии муниципия Кишинэу. Бенефициарами проектов являются жители столицы, а необходимостью для организации публичных обсуждений является сбор мнений и рекомендаций жителей муниципия Кишинэу по поводу регулирования численности собак и кошек.

  Обоснование проекта

  Проект направлен на регулирование в области содержания домашних животных на территории муниципия Кишинэу, как домашних животных, имеющих хозяев, так и безнадзорных домашних животных, которые являются достоянием общественности, а также - в области инфраструктуры и стандартов, которые будут применяться.

  Цель Регламентов

  Представленные Регламенты имеют прямую цель обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей, укрепление нравственности и человеческого отношения в обществе, защиту животных от страданий и смерти в результате в результате жестокого обращения с ними, а также - защиту их прав.

  Приём предложений

  Рекомендации и предложения по проектов регламентов могут быть отправлены по электронной почте regulament.22decembrie@gmail.com до 20 декабря 2018 года, 17:00. Также поправки могут быть добавлены самостоятельно, путем прямого внесения их в документы Google Docs, или поданы в физическом виде в Дирекцию по связям с общественностью Примэрии муниципия Кишинэу.

  Лицом, ответственным за принятие рекомендаций и предложений, а также за регистрацию заинтересованных лиц является г-н Карл Луганов, автор проектов регламентов. Контактный номер телефона: 079 069 421.

  Доступ к информации

  Проекты регламентов, а также все приложения и сопутствующие материалы можно найти на веб-сайте мэрии Кишинева на Совет / Проекты решений или запросить в электронном виде по электронной почте doctordogmoldova@gmail.com.

  Регламент проведения публичных обсуждений 22 декабря 2018 года можно найти в приложениях к данному анонсу.