• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  Raport cu privire la activitatea de audit intern desfășurată în perioada 01.01.2019 - 30.06.2019

  Raport cu privire la activitatea de audit intern desfășurată în perioada 01.01.2019 - 30.06.2019

   20.08.2019 08:37    1385 Accesări    

  În conformitate cu prevederile SNAI 2060 „Raportarea către managerul entității publice", Direcția audit intern prezintă rezultatele activității pentru primul semestru al anului 2019.

  Activitatea Direcției audit intern a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de audit, fiind organizate activități în baza obiectivelor incluse în Planul anual de acțiuni pentru a.c.

  Misiunea Direcției audit intern constă în acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților public municipale, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității publice.

  Misiuni de audit

  În perioada raportată, Direcția a desfășurat 3 misiuni de audit intern, inclusiv:

  Misiunea 01 - 1 / 81 -2019: „Există posibilități de îmbunătățire a modului de organizare și gestionare a activității instituțiilor de învățământ extrașcolar din municipiul Chișinău?" s-a desfăşurat în perioada 21.01.2019 - 01.03.2019 în cadrul a 4 unități auditate (DGETS, DETS Buiucani, DETS Ciocana, DETS Râșcani).

  Auditul a acoperit activitățile aferente procesului prenotat, cuprinzând etapele (i) organizarea și monitorizarea de către DGETS a activității IÎE, (ii) planificarea și raportarea activității extrașcolare, (iii) gestionarea cheltuielilor aferente activității IÎE, (iv) evidența surselor de finanțare extrabugetare, (v) gestionarea patrimoniului municipal.

  S-au formulat  11 constatări şi s-au oferit 15 recomandări, toate fiind acceptate.

  Misiunea 01 - 2 / 82 -2019: „Auditul procesului de planificare, executare și raportare a bugetelor preturilor de sector" s-a desfăşurat în perioada 18.03.2019 - 07.05.2019 în cadrul a 6 unități auditate (Pretura sectorului Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râșcani, DGF).

  Au fost evaluate activitățile aferente procesului bugetar, inclusiv (i) colectarea, evaluarea și prioritizarea necesităților de bunuri, lucrări și servicii, (ii) planificarea veniturilor și cheltuielilor, (iii) evidența surselor de finanțare, (iv) angajarea și utilizarea resurselor, (v) raportarea privind executarea bugetului și (vi) gestionarea patrimoniului municipal.

  S-au formulat 9 constatări şi s-au oferit 17 recomandări, fiind acceptate 16.

  Misiunea 01 - 3 / 83 -2019 (ad-hoc): „Auditul activității economico-financiare a ÎMS „Liftservice", punând accentul pe gestionarea cheltuielilor aferente retribuirii muncii" s-a desfăşurat în perioada 20.05.2019 - 07.06.2019 în cadrul a ÎMS „Liftservice" și subdiviziunile acesteia.

  Obiectivele auditului au constat în: (i) determinarea faptului dacă gestionarea întreprinderii are loc în condiții de eficiență și eficacitate cu scopul obținerii performanței pe piața serviciilor prestate; (ii) evaluarea cheltuielilor aferente retribuirii muncii, punând accentul pe procedurile de control privind evidența personalului și timpului de muncă

  S-au formulat  9 constatări şi s-au oferit 13 recomandări, toate fiind acceptate.

    Organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire/ atelierelor de lucru

          i.            În perioada de raportare, Direcția audit intern organizat seminarul informativ cu genericul „Autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială" la care au participat 45 de angajați ai AAPM.

       ii.            La solicitarea DMPDC, Direcția audit intern a desfășurat la data de 29.03.2019, seminarul de instruire cu genericul „Controlul intern managerial" pentru 41 de angajați ai Direcției.

  Totodată, pe parcursul I semestru al anului 2019, de către auditorii interni au fost desfăşurate activităţi de consiliere care au constat în oferirea explicațiilor sau consultațiilor la solicitările parvenite de la angajații autorităților publice municipale pe diverse domenii ale activității.

  Urmărirea implementării recomandărilor de audit

  Conform SNAI nr. 2500 "Monitorizarea acțiunilor ulterioare comunicării rezultatelor" pe parcursul perioadei de raportare de către auditorii interni s-a asigurat monitorizarea implementării recomandărilor acceptate de către entităţile auditate.

  Potrivit situației din 30.06.2019, în proces de monitorizare s-au aflat 222 recomandări, din care 39 recomandări cu termen de implementare cuprins în perioada 01.01.19 - 30.06.19. Descrierea detaliată a statutului implementării recomandărilor monitorizate, au fost prezentate în Anexele nr.1-2 la Raport.

  Astfel, din numărul total al recomandărilor sunt implementate 139 (62,6%),  implementate parţial - 35 (15,8%), neimplementate - 48 (21,6%).

  Ținem să informăm asupra faptului că, unele subdiviziuni, precum și unități structurale ale PMC refuză să prezinte informațiile solicitate de către DAI în cadrul procesului de monitorizare a implementării recomandărilor, astfel încălcând prevederile art. 24 alin. (2) lit. f) din Legea 229/ 2010 privind controlul financiar public intern, dar și dispozițiile primarului general privind aprobarea rezultatelor misiunilor de audit.

  Curtea de conturi

  Pe parcursul perioadei de raportare DAI a asigurat colectarea și sistematizarea informațiilor privind mersul implementării recomandărilor CC oferite prin Hotărârii Curții de Conturi nr. 94 din 17.12.2018, conform informațiilor sistematizate, la data raportării au fost implementate 2 recomandări ale CC, implementate parțial - 3, neimplementate - 1. Totodată, din cele 3 cerințe înaintate de CC, a fost executată doar una.

  Activități de realizat în semestrul II al anului 

  Până la finele anului 2019 Direcția audit intern urmează să realizeze:

  Misiuni de asigurare și consiliere:

  • Auditul gestionării patrimoniului, veniturilor și cheltuielilor de către  Î.M. „Piața Centrală" (proiectul raportului este finalizat, se așteaptă reacția de răspuns a managementului unității auditate)
  • Sunt valorificate toate oportunităţile privind sporirea veniturilor încasate de municipalitate din gestionarea resurselor funciare?;

  o   Evaluarea procesului de calculare și achitare a plăților salariale  prin prisma implementării noului sistem de salarizare în sectorul bugetar.

  De asemenea, în semestrul al doilea va fi efectuată misiunea de „follow-up":

  o   în vederea examinării acțiunilor corective întreprinse de către DAJ în cadrul procesului de reprezentare a autorităților administrației publice municipale în instanțele de judecată.

   

  Verificarea ulterioară a modului de implementare a recomandărilor oferite în rezultatul evaluării: 

  • procesului de certificare și autorizare în domeniul arhitecturii şi urbanismului,
  • activităților operaționale realizate de către Î.M. „Lumteh"

  Pentru 17.09.2019 și 17.12.2019 este planificată expedierea rapoartelor intermediare și finale privind mersul implementării recomandărilor Curții de Conturi expuse în Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017.

  Concomitent vor continua activitățile de acordare a consilierii pe aspecte ce țin de dezvoltarea sistemului CIM în cadrul PMC și subdiviziunilor CMC.

  ÎN CONCLUZIE

  Atenționăm asupra faptului că rezultatele  auditurilor efectuate, denotă o preocupare insuficientă a managerilor de toate nivelurile cu privire la dezvoltarea sistemului control intern managerial în concordanță cu prevederile legale, fapt care generează riscuri financiare, patrimoniale, de conformitate și de imagine.

  Un nivel scăzut de implementare a recomandărilor de audit intern de către unitățile auditate condiționează menținerea deficiențelor și vulnerabilităților constatate la etapa misiunilor de audit, precum și expunerea acestora unor riscuri majore inacceptabile.

  Ținem să menționăm că, prin neimplementarea recomandărilor nu se valorifică o resursă importantă de care dispune municipalitatea, iar efortul depus de către auditorii interni este risipit zădarnic.