• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Directia generală educaţie, tineret şi sport

  Direcţia generala educaţie, tineret şi sport

  Descrierea direcţiei

  • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (în continuare - DGETS) reprezintă o structură specializată de conducere a învăţământului în municipiul Chişinău.
  • DGETS îşi desfăşoară activitatea în baza Legii privind administraţia publică locală, Legii învăţământului, Legii privind statutul municipiului Chişinău, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, deciziilor Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţiilor primarului general, altor acte normative, ordinelor emise de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
  • DGETS este subordonată Consiliului municipal Chişinău şi Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în plan ştiinţifico-didactic.
  • DGETS se constituie şi  îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Regulamentului-tip al Direcţiilor generale judeţene (municipale) învăţământ, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1380 din DMETS generale.
  • DGETS are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu denumirea sa şi de cont bancar în Trezoreria teritorială Chişinău, ştampilă pentru lucrările de secretariat şi foi cu antet.

   Atribuţiile DGETS

  • asigură promovarea şi realizarea la nivel de municipiu politicii educaţionale a statului, Legii învăţământului, Legii cu  privire la tineret, Legii cu privire la cultura fizică şi sport, hotărârilor Guvernului, actelor normative emise de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi administraţia publică municipală în domeniul învăţământului preuniversitar, tineretului şi sportului;
  • elaborează îndrumări strategice şi tactice ale politicii educaţionale la nivel de municipiu şi le prezintă  Consiliului municipal pentru aprobare;
  • elaborează programe de lungă şi scurtă durată de dezvoltare a învăţămîntului, tineretului şi sportului;
  • asigură implementarea şi îndeplinirea planurilor de învăţământ, programelor de studii, metodologiilor didactice şi de alternativă, coordonează activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi  particulare din municipiu;
  • proiectează reţeaua şcolară, în baza recensământului anual al populaţiei de vîrstă şcolară obligatorie, a ofertelor unităţilor de învăţământ, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici interesaţi, o coordonează cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi o propune spre aprobare Guvernului Republicii Moldova; elaborează, în comun cu autorităţile publice locale, planuri anuale şi perspective de şcolarizare şi le prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului spre aprobare; asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, premisele necesare pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vârsta între 7 şi 16 ani, creează condiţii optime pentru pregătirea către şcoală a copiilor de 5-6 ani;
  • efectuează inspecţia şcolară, verifică activitatea personalului didactic şi a altor categorii de personal din instituţiile subordonate în ceea ce priveşte îndeplinirea conformă a competenţelor ce le revin, organizează atestarea cadrelor didactice; asigură perfecţionarea continuă a procesului educaţional, desfăşoară activităţi educative şi sportive; analizează periodic reuşita şcolară, contribuie la îmbunătăţirea procesului educaţional;
  • organizează desfăşurarea examenelor de absolvire în instituţiile de învăţământ din subordine şi a concursurilor municipale, inclusiv generalizarea rezultatelor acestora;
  • ţine evidenţa personalului didactic, supraveghează desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante, asigură aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare privind normele de muncă şi salarizare a personalului din instituţiile subordonate;
  • organizează investigaţii, susţine implementarea inovaţiilor şi monitorizează schimbările în sistemul educaţional municipal;
  • organizează, susţine şi monitorizează activitatea de formare continuă şi atestare a cadrelor didactice, studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată, stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, elaborează instrucţiuni cu caracter metodic;
  • coordonează activitatea centrului metodic, a comisiei medico-psihopedagogice şi a serviciului psihologic şi logopedic, asigură repartizarea copiilor cu handicap în instituţiile de învăţământ special;
  • contribuie la dezvoltarea şi consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, extraşcolar, sportive şi de agrement, la crearea condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional şi protecţiei sociale a personalului didactic şi a elevilor;
  • supraveghează asigurarea funcţionalităţii bazei didactico-materiale a instituţiilor de învăţământ subordonate, realizează studii privind necesarul de construcţii şcolare, avizează capacităţile şi amplasamentul acestora; solicită autorităţilor administraţiei publice locale crearea condiţiilor pentru buna funcţionare a localurilor şcolare, căminelor, cantinelor, complexelor sportive, taberelor de odihnă şi întremare;
  • creează, în conformitate cu actele legislative în vigoare, condiţii de dezvoltare a învăţământului pentru minorităţile naţionale şi a educaţiei multiculturale a elevilor;
  • exercită funcţia de protecţie a drepturilor copilului în comun cu autorităţile administraţiei publice locale;
  • prezintă spre examinare autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de acordare a facilităţii pentru întreţinerea copiilor în şcolile de tip internat, pentru alimentarea elevilor  şi organizarea grupelor cu regim prelungit;
  • monitorizează integrarea absolvenţilor din şcoli în viaţa socială şi profesională;
  • realizează acţiunile de orientare şcolară şi profesională a elevilor şi tineretului, stabileşte, în comun cu administraţia municipală, specialităţile şi meseriile necesare economiei locale şi creează condiţii pentru organizarea şcolilor municipale de meserii;
  • înfiinţează şi reorganizează, în coordonare cu Consiliul municipal şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, instituţii de învăţământ în limitele competenţelor ce-i revin prin lege;
  • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea realizării diverselor programe la nivel municipal;
  • asigură cadrele didactice cu informaţiile ştiinţifice de specialitate, planifică şi desfăşoară consfătuiri, seminare, conferinţe, simpozioane, spartachiade, concursuri şi expoziţii municipale;
  • supraveghează asigurarea didactico-metodică a instituţiilor de învăţământ şi acordă cadrelor didactice asistenţă metodică prin organizarea cluburilor, uniunilor metodice, seminarelor, atelierelor de lucru şi altor forme de instruire;
  • întreprinde măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea de către personal a normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor, inclusiv de ocrotire a vieţii şi sănătăţii copiilor;
  • examinează petiţiile, cererile şi propunerile cetăţenilor, întreprinde măsuri în vederea lichidării neajunsurilor semnalate; propune menţiunile, aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;
  • asigură, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor de învăţământ, buna funcţionare a schemei de închiriere a manualelor, analizează şi prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, la solicitare, rapoarte privind asigurarea instituţiilor de învăţământ cu manuale şi materiale didactice;
  • elaborează, la sfârşitul fiecărui an şcolar, un raport de activitate privind starea învăţământului în teritoriu, pe care îl prezintă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi autorităţilor administraţiei publice locale;
  • conlucrează cu autorităţile publice locale în problema încheierii  contractelor cu instituţiile de învăţământ superior privind pregătirea cadrelor pedagogice cu destinaţie specială, ţine evidenţa acestora.

  III. Structura DGETS

  Structura şi organigrama DGETS se aprobă de către Consiliul municipal în conformitate cu statele-tip ale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport: